خدمات پارک فاوا

روابط عمومی پارک فاوا: شرکتهای فعال در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند از طیف متنوعی از خدمات عمومی و پایه، خدمات علمی و تخصصی و خدمات فنی و تسهیلگر برخوردار شوند که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل میباشد:

الف: خدمات عمومی و پایه

1.  اسکان در سطح درجه 1: در هر دو سایت البرز و مشهد

2.  استقرار، منشیگری، حفاظت و امنیت، ارتباطات، فضاهای مشترک

3.  تأمین مالی: خدمات VC، وام بانکی، خدمات صندوق پژوهش و فناوری، خدمات کارگزاری صندوق شکوفایی

ب: خدمات تخصصی

4.  خدمات مشاوره مدیریتی: مشاورههای حقوقی، مالی و بیمه  خدمات کارگزاری بورس، خدمات مربیگری

5.  خدمات مشاوره تجاری: مشاوره در زمینه برندینگ، بازاریابی داخلی، جذب سرمایه و تجاریسازی

6.  خدمات مشاوره بینالمللی: ثبت اختراع، اخذ استانداردها و گواهینامههای بینالمللی و تسهیلگری بازاریابی بینالمللی

ج: خدمات  فنی

1.  خدمات بروکری فناوری

2.  محیط پاک نرمافزاری

3.  کلینیک کسب و کار

4.  خدمات زیرساختهای فنی و آزمایشگاهی

5.  خدمات تخصصی از قبیل دورههای آموزشی، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، مشاورههای تخصصی، برگزاری و مشارکت در نمایشگاهها و رخدادها