تماس با ما

شماره تماس پارک فاوا:

 

026-34916570 ، 026-34916572، 026-34916574 ، 026-34916576

 

داخلی

واحد

101

102

102

ریاست

201

319

معاونت توسعه بازار

301

معاونت توسعه فناوری

216

218

308

230

امور مالی

219

108

112

روابط عمومی و امور بین المللل

103

206

برنامه ریزی

110

111

حراست

220

222

امور انفورماتیک

303

305

311

316

318

مدیریت پذیرش و ارزیابی

307

302

310

315

317

320

شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال ( تاد) و مرکز توسعه واحدهای فناور

113

204

205

226

227

228

306

دفتر فنی و خدمات شهری