خدمات فنی

روابط عمومی پارک فاوا: شرکت های فعال در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند از طیف متنوعی از خدمات عمومی و پایه،خدمات علمی و تخصصی و خدمات فنی و تسهیل گر برخوردار شوند که برخی از مهترین خدمات فنی و تسهیل گر به شرح ذیل است:

  1. خدمات پروکری فناوری
  2. محیط پاک نرم افزاری
  3. کلینیک کسب و کار
  4. خدمات زیرساخت های فنی و آزمایشگاهی.
  5. خدمات تخصصی از قبیل دوره های آموزشی، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، مشاوره ­های تخصصی، برگزاری و مشارکت در نمایشگاه ها و رخدادها.