خدمات عمومی و پایه

روابط عمومی پارک فاوا: شرکت های فعال در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند از طیف متنوعی از خدمات عمومی و پایه، خدمات علمی و تخصصی و خدمات فنی و تسهیل گر برخوردار شوند که برخی از مهترین خدمات عمومی و پایه به شرح ذیل است:

  1. اسکان در سطح درجه 1: در هر دو سایت البرز و مشهد.
  2. استقرار، منشیگری، حفاظت و امنیت، ارتباطات، فضاهای مشترک
  3. تامین مالی: خدمات VC، وام بانکی، صندوق پژوهش و فناوری، خدمات کارگزاری صندوق شکوفایی