بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا

۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۷
بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا
بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا
بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا
بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا
بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا
بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا
بازدید مشاور ارشد وزیر نفت از پارک فاوا